Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:
4 Live s.r.o., so sídlom Tešedíkova 40A, 841 06 Bratislava,
IČO: 45995150, DIČ: 2023176155, IČ DPH: SK2023176155
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 70079/B,
mobil: 0905921036, email: info@posilniimunitu.sk  (ďalej len „predávajúci„)
a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovom obchode www.posilniimunitu.sk (ďalej len „e-shop“), ktorý prevádzkuje predávajúci.
Kupujúcim, respektíve objednávajúcim (objednávateľom) je každý návštevník, ktorý prostredníctvom web stránky www.posilniimunitu.sk prejavil záujem o produkty a vyplnil objednávku alebo registráciu.

1.2. Tovarom sa rozumejú produkty v ponuke e-shopu.
1.3. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania na webovej stránke www.posilniimunitu.sk výberom produktu/produktov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.posilniimunitu.sk, emailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.
1.4. Zaslaním objednávky tovaru kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí
s obchodnými podmienkami e-shopu, vrátane platobných a dodacích podmienok, s reklamačným poriadkom a s podmienkami spracovania osobných údajov kupujúceho.
1.5. Kupujúci označením príslušného políčka na stránke eshopu  resp. pri uzatváraní objednávky môže potvrdiť svoj súhlas so zasielaním informačného newslettera emailom, v ktorom mu bude e-shop zasielať rôzne informácie z oblasti zdravia a prezentovať aktuálne akcie, zákaznícke výhody a novinky. Kupujúcemu nebudú smerované žiadne emaily tretích strán.
1.6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
1.7. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, www.soi.sk

2. Predmet a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Tovarom sa rozumejú produkty v ponuke e-shopu.
Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode „Ako nakupovať“, ktorý je uverejnený na stránke e-shopu.
2.2. K vytvoreniu objednávky dôjde v okamihu, kedy kupujúci vloží vybraný tovar, službu alebo elektronický obsah do košíka a odošle objednávku. Do času, kým  kupujúci potvrdí záväzne objednávku, môže meniť ako požadované plnenie v košíku, tak aj spôsob dopravy a spôsob úhrady. Kupujúci je povinný skontrolovať všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky uviedol.
2.3. Právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, vznikne potvrdením záväznej objednávky kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúcemu odoslaním objednávky prostredníctvom tejto webovej stránky vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu objednávaného tovaru.
2.4. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplnenej a odoslanej objednávky cez internetovú stránku predávajúceho alebo telefonicky na tel. čísle: 0905 921 036 (ďalej len „objednávka“).
2.5. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s potvrdením jeho objednávky. Potvrdenie objednávky sa považuje za záväznú akceptáciu návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a týmto momentom vzniká právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
2.6. Predávajúci sa zaväzuje odoslať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a cenu za jeho dopravu, v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
2.7. Kupujúci ku každej objednávke obdrží doklad o zaplatení, či už e-mailom alebo priamo s tovarom.
2.8. Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:
– Meno a priezvisko kupujúceho
– Dodaciu adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
– Telefónne číslo a email
– Počet kusov – balení tovaru
– Spôsob úhrady za tovar (dobierka) alebo prevodom z účtu
– Spôsob prepravy a prevzatia tovaru (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť).
2.9. Kúpna zmluva zaniká prijatím objednaného tovaru. Práva vyplývajúce z vád tovaru a práv uvedených v zákone č. 102/2014 Z.z. nie sú dotknuté.
2.10. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

3. Cena

3.1. Nie sme platcom DPH. Všetky uvádzané ceny na webovej stránke www.posilniimunitu.sk sú konečné čo sa týka produktu.
3.2. Kúpna cena nezahŕňa náklady na prepravu do miesta dodania a kupujúcemu budú účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý si kupujúci v objednávke zvolí.
3.2. Kupujúci je viazaný cenou uvedenou na stránke www.posilniimunitu.sk v momente odoslania objednávky či registrácie.
3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien tovaru v ponuke e-shopu.
3.5. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v e-shope v čase objednania tovaru kupujúcim.

4. Platba za tovar

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s platbou za objednaný tovar:
–  platba na dobierku v hotovosti pri jeho doručení
–  platba prevodom vopred na bankový účet predávajúceho (číslo bankového účtu bude poskytnuté vo faktúre),
– okamžitá platba platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Stripe.
Po prijatí platby od kupujúceho na účet predávajúceho bude predávajúci expedovať tovar na adresu kupujúceho.

5. Poštovné

5.1. Pri odosielaní tovaru poštou na dobierku je účtované poštovné v závislosti od hmotnosti zásielky. Poštovné je účtované vo výške od 2,60 € a adekvátna výška je uvedená v objednávke pri výbere spôsobu dopravy.
5.2. Pri objednávke a dodávke prostredníctvom Slovenskej pošty v objeme objednávky nad 100,00 € poštovné hradí predávajúci.
5.3. Pri objednávke dodania prostredníctvom kuriérskej služby cenu za kuriérske služby platí kupujúci.

6. Dodanie tovaru

6.1. Predávajúci odosiela tovar prostredníctvom služieb Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti najneskôr do 2 pracovných dní od objednania tovaru kupujúcim.
V prípade, že objednaný tovar sa nenachádza na sklade, kupujúci bude na túto situáciu upozornený do jedného pracovného dňa a má možnosť rozhodnúť sa, či svoju objednávku stornuje, alebo počká, kým bude tovar opäť na sklade.
6.2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
6.3. Predávajúci spolu s dodaním tovaru doručí kupujúcemu aj písomné potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy, ktoré obsahuje označenie objednaného tovaru, cenu tovaru, množstvo tovaru.

7. Storno objednávky

7.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese: obchod@posilniimunitu.sk
7.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
a) Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
b) Nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na bankový účet, z ktorého kúpnu cenu zaplatil alebo na adresu v lehote 14 dní.

8. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom a vrátenie tovaru

8.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
8.2. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou na adresu predávajúceho prostredníctvom formulára dostupného na e-shope predávajúceho – na stiahnutie TU. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný spolu s príslušenstvom a to zaslaním poštovým prepravcom. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
8.3. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a taktiež aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
8.4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
8.5. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúceho odseku rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, tým nie je vylúčená možnosť predávajúceho dohodnúť sa individuálne so spotrebiteľom na inom spôsobe platby, napr. prevodom na účet spotrebiteľa.
8.6. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
8.7. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
8.8. V ostatnom sa odstúpenie od zmluvy, práva a povinnosti spotrebiteľa a predávajúceho spravuje v zmysle ustanovení § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

9. Záručná doba a reklamácia

9.1. Záručná doba na dodaný tovar sa spravuje na to príslušnými právnymi predpismi platnými na území SR.
9.2. Kupujúci je povinný ihneď pri prevzatí objednaného tovaru skontrolovať, či bol dodaný v nepoškodenom stave.
9.3. Žiadosti o reklamácie tovaru je kupujúci povinný bezodkladne zaslať e-mailom na adresu obchod@posilniimunitu.sk a to do 14 dní odo dňa dodania tovaru.
9.4. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať na fakturačnú adresu predávajúceho aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, s uvedeným vecným popisom reklamovanej skutočnosti resp. vady. Vyriešenie reklamácie v rámci záručnej dobe je bezplatné.
9.5. Predávajúci sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa jej prevzatia. V prípade opodstatnenej a predávajúcim uznanej reklamácie sa s klientom individuálne dohodnú na náhrade reklamovaného tovaru, resp. ďalšom postupe.
9.6. Reklamačný poriadok je dostupný na webovej stránke www.posilniimunitu.sk

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje, ktoré poskytne kupujúci pri vypĺňaní objednávky, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
10.2. Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou dodávateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodania objednaného tovaru.
10.3. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.
10.4.Objednaním tovaru prostredníctvom e-shopu posilniimunitu.sk kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi. Súčasne kupujúci súhlasí so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom príslušnými právnymi predpismi.

11. Alternatívne riešenie sporov

11.1. Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má  právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh na ARS“).
11.2. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporu vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“). Návrh na alternatívne riešenie sporu môže kupujúci podať v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice; Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí konanie v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

11. Cookies

11.1. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky predávajúceho ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o reláciách počas jeho pripojenia.
11.2. Predávajúci používa cookies za účelom skvalitnenia svojich služieb.
11.3. Predávajúci na svojich webových stránkach používa nasledovné typy súborov cookie:
a) Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií webovej stránky.
b) Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie umožňujú analyzovať, akým spôsobom sa pracuje so stránkami. Slúžia na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.
c) Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú voľbu návštevníka za účelom zlepšenia jeho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre návštevníka alebo zapamätať si jeho preferencie, napríklad voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, návštevníka osobne neidentifikujú.

Záverečné ustanovenia

Vzťahy neupravené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 185/2015 Z.z., Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z., Zákona č. 513/1991 Z.z. a Zákona č. 18/2018 Z.z.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v deň odoslania objednávky kupujúcim, a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal Všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.
Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.posilniimunitu.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.12.2021 a rušia predchádzajúce znenia VOP.

V Bratislave dňa 30.11.2021

Ing. Monika Baldovič
konateľka spoločnosti 4 Live s.r.o.


REKLAMAČNÝ PORIADOK

REKLAMAČNÝ PORIADOK spoločnosti 4 Live s.r.o., so sídlom: Tešedíkova 40A, 841 06 Bratislava,   IČO: 45 995 150, zapísanej
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 70079/B

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu
na internetovej  stránke  www.posilniimunitu.sk. Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka SR
č. 40/1964 Zb., Zákona SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov.  Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie (pri potravinách a výživových doplnkoch dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti), končí sa záručná doba na tieto veci uplynutím tejto lehoty.

V rámci uplatňovania reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar do určeného miesta uplatnenia reklamácie, ktorým je sídlo Predávajúceho: 4 Live s.r.o., Tešedíkova 40A, 841 06 Bratislava , a to na svoje náklady.  Informovať nás môžete aj telefonicky:
0905 921 036 alebo mailom: info@posilniimunitu.sk

Reklamácia sa uplatňuje prostredníctvom „Reklamačného formulára na odstúpenie od zmluvy“, STIAHNÚŤ dokument tu, ktorý je Kupujúci povinný riadne vyplniť a odovzdať Predávajúcemu pri uplatňovaní reklamácie. Reklamačný formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii na internetovej stránke Predávajúceho www.posilniimunitu.sk. 

Kupujúci však môže pre tento účel využiť iný obdobný formulár či dokument podľa vlastného uváženia, ten však musí obsahovať nasledovné informácie týkajúce sa reklamácie: označenie kupujúceho, názov produktu alebo príslušný kód produktu, počet reklamovaných kusov, dôvod reklamácie (dostatočný popis vád), dátum odoslania reklamácie a podpis kupujúceho (osoby oprávnenej konať za kupujúceho).

K reklamácií tovaru Kupujúci doloží  Doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru u Predávajúceho.
Záruka sa nevzťahuje na nesprávne použitie a skladovanie výrobku.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezodkladne po dodaní tovaru zo strany Predávajúceho.  Ak Kupujúci nezabezpečí prehliadku tovaru podľa vyššie uvedeného, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase dodania tovaru Kupujúcemu.

Podľa §7, ods.6, písmeno i.) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil alebo  mu bol elektronickým spôsobom sprístupnený.

Všeobecné obchodné podmienky.

Vseobecne obchodne podmienky