Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme
za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov v rámci EU). Zásady ochrany osobných údajov.

I. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov na webe www.posilniimunitu.sk je spoločnosť:
 4 Live s. r. o., IČO 45995150, so sídlom Tešedíkova 40A, 841 06 Bratislava, Slovenská republika. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tzn. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať.

II. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@posilnimunitu.sk

III. PREHLÁSENIE

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, obzvlášť zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

IV. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Eshop
Aby sme mohli vybaviť vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko,  adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, kontaktná osoba, tel. číslo, email. v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, IČ DPH.

Evidencia reklamácií
Aby sme  mohli  vybaviť vašu reklamáciu spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a druh pobytu, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o reklamovanom tovare, číslo bankového účtu, údaje o platbe, spôsob vybavenia reklamácie, tel. č., email, podpis, meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel .číslo kontaktnej osoby.

Marketing
S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, email, tel.č., IP adresa, cookies.

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, IČ DPH, bezpodmienečne potrebujeme k plneniu objednávky (napr. vystavenie faktúry, zaslanie prístupov do užívateľského účtu, zaslanie objednaného produktu a pod.)   

Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie informačných e-mailov
Vaše osobné údaje (e-mail, poprípade meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných ponúk. Ak ste našim zákazníkom, konáme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov odo dňa jeho udelenia. Súhlas nám vyjadríte potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v rozsahu e-mail, prípadne meno.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Pokročilý marketing na základe súhlasu
Len na základe vášho súhlasu vám môžeme posielať taktiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Fotografická dokumentácia, referencie
Len na základe Vášho súhlasu môžeme použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do odvolania vami udeleného súhlasu. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

V. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

E-shop
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

Evidencia reklamácií
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti.

Účtovníctvo
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia si našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva.

Užívateľský účet
S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje na vytvorenie užívateľského účtu.

Marketingová komunikácia
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných ponúk, e-maily s inšpiráciami, článkami či produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stisnutím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Spotrebiteľská súťaž
Pokiaľ sa zúčastníte spotrebiteľskej súťaže, ktorú sme vyhlásili, spracúvame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu aj za účelom vašej účasti na súťaži a zaslania výhry. Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu prostredníctvom webovej stránky, tieto služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov.

VI. COOKIES

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu.
Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

VII. ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov, a teda:
Zabezpečeným prístupom do našich počítačov (zabezpečené heslom).
Zabezpečeným prístupom do našich telefónov (zabezpečené heslom).
Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailovú rozosielku (zabezpečené menom a heslom).
Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).
Šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https).
Zabezpečeným prístupom do užívateľských sekcií webu (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
Pravidelnou aktualizáciou softvéru.
Bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami).
Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

VIII. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.
Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil), Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
Stripe Payments Europe, Limited, The One Building 1, Grand Canal Street Lower Dublin 2
Adimar s.r.o., Komárnická 44, 821 02 Bratislava, IČO: 36 798 975
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
Google Analytics – Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode nášho podnikania (účtovník).
Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Uisťujeme Vás, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.
Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s našou spoločnosťou. Bez Vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba a aktuálnych spolupracovníkov.
Vaše údaje nebudeme poskytovať do tretích zemí. Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

IX. SPÔSOB SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje sú spracúvané v administrácii web stránky. Web stránka je uložená na serveri spoločnosti Websupport s.r.o. a spracovaná spoločnosťou Webtrix s.r.o.

X. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@posilniimunitu.sk

Právo na prístup: vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 15 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania (napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)

Právo na prenositeľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme aspoň 20 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý): vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov:
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email kontakt@posilniimunitu.sk
Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.
Budeme však radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

XI. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu:

Meno a priezvisko: Monika Baldovič
e-mail: info@posilniimunitu.sk
mobil: 0905 921 036.

XII. MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 1.12.2021. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde
k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Zásady spracovania osobných údajov platia v tejto aktualizovanej verzii od 1.12.2021

V Bratislave dňa 30.11.2021

Ing. Monika Baldovič
konateľka spoločnosti 4 Live s. r. o.

Pravidlá používania a ochrana osobných údajov

Stručný opis:

Vaše osobné údaje (meno, tel. číslo, emailovú adresu, cookies, nákupné preferencie a prejavený záujem o produkty a informácie
na našich webových stránkach) bude naša spoločnosť 4 Live s.r.o. využívať po dobu 10 rokov od posledného nákupu za účelom zobrazovania a zasielania zaujímavých a relevantných ponúk, noviniek z našej ponuky. Súhlas na spracovanie OÚ pre marketingové účely je poskytnutý dobrovoľne. Údaje spracúvame v rámci zákona o spolupráci s firmami alebo ich nástrojmi – Google Slovakia, s. r. o., Facebook Ireland Ltd., – aby sme váš zážitok z navštevovania našich stránok zvýšili na maximum.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť v každom maily, ktorý od nás dostanete. Každý mail obsahuje odkaz na okamžité odhlásenie
z odberu mailov. Môžete si taktiež od nás vyžiadať všetky údaje, požiadať o ich nápravu alebo vymazanie. S akýmkoľvek problémom
sa môžete taktiež obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Všetky internetové činnosti spoločnosti 4 live s.r.o. sú v súlade s legislatívou SR, vrátane zákona– Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto zásady ochrany osobných údajov regulujú nakladanie
s informáciami, ktoré spoločnosť 4 live s.r.o. zhromažďuje o Vás pri Vašej návšteve tejto internetovej stránky.

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá a berieme ju veľmi zodpovedne. V prípade, že vám je niečo nejasné ale potrebujete viac informácii o Ochrane osobných údajov, kontaktujte nás prosím na mail info@posilniimunitu.sk a na všetky otázky vám, v čo najkratšom čase radi odpovieme.

Podrobný opis: 

Vážení zákazníci,

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych a  nových produktoch a službách a našich obchodných partnerov. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informacie a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudla účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

Nižšie sme v bodoch pre vás pripravili informačné memorandum, aby ste, čo najľahšie našli potrebné informácie.

V prípade otázok nás kontaktujte na info@posilniimunitu.sk.

Použité pojmy

Dotknutá osoba – osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej

osoby (Dotknutej osoby)

Webové sídlo – www.posilniimunitu.sk; webové sídlo prevádzkovateľa

Zákon č. 18/2018 – zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 1. SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom je spoločnosť 4 live s.r.o., Zapísaná v Obchodnom ragistri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vl.č.XXXXX/B, ďalej ako „4 live s.r.o.“, ktorá vo svojom mene prevádzkuje webové sídlo www.posilniimunitu.sk, teda určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov zákazníkov a primárne zodpovedá za spracúvanie ich osobných údajov.

 1. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú identifikovať ponuku produktov a služieb, ktoré zodpovedajú vašim potrebám.

Základné identifikačné údaje – meno, adresa bydliska.

Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste od nás  v minulosti odoberali, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporučiť vhodné produkty a služby.

Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

 1. ZDROJE, Z KTORÝCH VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať. Vaše osobné údaje spracúvame na niekoľkých právnych základoch, ktorými sú:

Plnenie zmluvy – v prípade objednávky a zriadenia užívateľského konta, či v prípade vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži.

Súhlas – najmä v spojitosti s marketingom a so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad alebo ktoré riešia spory či výkon rozhodnutí.

Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv.

 1. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašou používateľskou kartou, uchovávame, kým máte kartu zriadenú, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vám vedeli vybaviť Vaše objednávky a poskytnúť tomu zodpovedajúce služby. Pokiaľ nemáte kartu vytvorenú (nevytvorili ste si ju počas vytvárania objednávky), uchovávame vaše osobné údaje na zaklade súhlasu, ktorý ste udelili spoločnosti na obdobie nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 1. KTO VŠETKO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKÉ ÚČELY

4 live s.r.o. ďalej využíva služby sprostredkovateľov, ktorí v mene značky PosilniImunitu plnia úlohy a pokyny prevádzkovateľa a zákazníkom poskytujú priamo alebo nepriamo ďalšiu pridanú hodnotu a služby. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

Pritom sú povinní dodržiavať všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli náležitú požadovanú ochranu.

 1. VAŠE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ OSOBNYCH ÚDAJOV

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme: info@posilniimunitu.sk

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť 4 live s.r.o má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

 Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: +421 905921036

poslaním e-mailu na adresu: info@posilniimunitu.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: 4 Live s.r.o., Tešedíkova 40A, 841 06 Bratislava, Slovensko.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

 1. ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti.

To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a mailovu adresu, aby sme vás vedeli identifikovať.
 • Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovať posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali.
 • Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.
 • Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.
 • Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti.

Cookies

Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme?

Termín „cookie“ sa stal pri používaní internetu bežným. Avšak viete, čo presne súbor cookie je?

Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies, pixely a ďalšie technológie.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je navštívenou webovou lokalitou uložený do vášho počítača. Pri budúcej návšteve rovnakej webovej lokality potom umožní použiť rovnaké predvoľby.

Súbory cookie obsahujú osobne identifikovateľné informácie, ako je vaše meno alebo e-mailová adresa – samozrejme ak ste tieto informácie predtým webovej lokalite poskytli.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti” – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Prečo používame cookies?

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Aké cookies používame?

 • Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies vďaka ktorým pre vás uchováme obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení .
 • Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
Google AnalyticsAdresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 
 • Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
Google AdWordsAdresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 
Facebook PixelAdresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko
.

Vaše voľby

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:

 • Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.
 • Tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, na príklad na stránke optout.aboutads.info.
 • Vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.

Kontaktujte nás

Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, opýtajte sa nás na info@posilniimunitu.sk

Účinnosť dokumentu: od 30.11.2021

***********

Používanie BLOGU

 1. Táto web stránka (ďalej len „blog“) sa poskytuje tak, ako je. Čítanie a komentovanie príspevkov vyjadruje súhlas s týmito pravidlami a obmedzeniami a s tým, že tieto pravidlá sú primerané. Ak sa domnievate, že tieto pravidlá sú neprimerané, musíte ihneď opustiť a prestať používať túto web stránku.
 2. Príspevky sú väčšinou vyjadrením osobných názorov autora.
 3. Všetky informácie sú bez záruky.
 4. Záruka, že táto stránka alebo informácie na nej budú stále dostupné, sa tiež nedáva.
 5. Blog neručí, že tu poskytnuté informácie sú úplné alebo zrozumiteľné.
 6. Nič na tejto stránke nie je zamýšľané ako rada akéhokoľvek druhu. Ak potrebujete poradiť so zdravotnými – ako fyzickými, tak psychickými – problémami, právnymi záležitosťami, obráťte sa na vhodného profesionálneho poradcu.
 7. Blog má právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Zmena je platná, účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na blogu. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami pravidiel. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto pravidiel, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.
 8. Blog si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením pravidiel (ďalej len „zmena“). Zmena bude zverejnená na internetovej stránke www.posilniimunitu.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
 9. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom 1.1.2018

Blog nenesie žiadnu zodpovednosť za:

 • stratu spôsobenú radami na blogu alebo nedodržaním niektorého z bodov pravidiel
 • iné straty alebo problémy
 • smrť alebo iné zranenia kvôli nedbalosti blogu
 • podvod alebo pokus konať nezákonne spôsobené chybnou interpretáciou tu uverejnených príspevkov
 • záležitosti, ktoré sa obrátia na nezákonné alebo obmedzujúce, alebo pokus o takúto záležitosť.

Záruka sa neposkytuje na nič na tejto web stránke, s výnimkou prípadov pokrytých zákonom.

Ustanovenia o nevynútiteľnosti

Ak sa zistí, že niektorý bod týchto pravidiel alebo jeho časť sú nevynútiteľné zákonom, ostávajú ostatné body a ich časti naďalej
v platnosti.

Šírenie obsahu z tejto stránky

Zverejnenie časti web stránky je možné s uvedením zdroja pri zverejnenej časti. Táto web stránka je chránená autorským zákonom a inými ustanoveniami zákonov.

Rovnako pod autorský zákon spadajú aj tieto pravidlá používania. Ak máte záujem použiť z nich niečo na Vašej web stránke, informujte nás prosím. Budeme tiež radi, keď niekde na vašej stránke uvediete „zdroj inšpirácie http://posilniimunitu.sk“

Komentáre môžu okrem iného obsahovať:

 • osobné skúsenosti alebo kritiku produktu alebo služby (pozitívne i negatívne)
 • upresnenie informácií k článku
 • odporúčanie
 • priame alebo naznačené žarty a vtipy
 • a podobné v súlade s dobrými mravmi

Komentáre nesmú obsahovať vyjadrovanie a narážky na nasledovné:

 • sex
 • drogy
 • alkohol
 • nadávky
 • politickú situáciu
 • takzvané SPAM komentáre
 • odbočenie od témy
 • a podobné v rozpore s dobrými mravmi

Váš prvý komentár na blogu nesmie obsahovať odkaz.

V prípade, že je komentár v rozpore s tu uvedenými zásadami, nemusí byť zobrazený. Ak sa zobrazí automaticky, vyhradzujeme si právo takýto komentár zmazať.

Právna klauzula

1. Obsah ponuky

Informácie na tejto webovej stránke sú všeobecného charakteru a boli vytvorené za účelom prezentácie spoločnosti 4 live s.r.o. záujemcom z radov používateľov Internetu. 4 live s.r.o. neručí za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Vylúčené sú preto akékoľvek požiadavky vzťahujúce sa na náhradu škody materiálneho alebo myšlienkového charakteru, ktoré by vznikli využitím alebo nevyužitím poskytovaných informácií, prípadne použitím chybných alebo neúplných informácií, pokiaľ sa nedokáže úmyselné alebo hrubou nedbanlivosťou spôsobené zavinenie zo strany 4 live s.r.o.. Všetky zverejnené ponuky sú otvorené a nezáväzné. 4 live s.r.o. si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia meniť, doplňovať alebo odstrániť časti jednotlivých stránok alebo kompletnú ponuku, alebo ich zverejňovanie dočasne prerušiť alebo definitívne ukončiť.

2. Odkazy na cudzie stránky

4 live s.r.o. neručí za obsah cudzích internetových stránok, na ktoré odkazujú priame a nepriame odkazy (linky), ktoré obsahujú tieto stránky a za akékoľvek zneužitie tohto obsahu. Ručenie za obsah týchto stránok by nadobúdalo účinnosť výlučne v tom prípade, ak by 4 live s.r.o. poznala protizákonnosť obsahu týchto stránok a bolo by technicky možné ich využívaniu návštevníkmi stránky zabrániť.

4 live s.r.o. týmto vyhlasuje, že v čase umiestnenia odkazu na stránku jej nie je známy žiadny nelegálny obsah stránok, na ktoré odkaz ukazuje. Na aktuálnu a budúcu podobu obsahu alebo dodržanie autorského zákona stránok, na ktoré odkaz smeruje alebo ďalších asociovaných stránok nemá 4 live s.r.o. v žiadnom prípade vplyv. Preto sa týmto výslovne dištancuje od akéhokoľvek obsahu týchto stránok, ktorý by bol po umiestnení odkazu zmenený. Toto konštatovanie platí pre všetky odkazy umiestnené v rámci vlastnej internetovej ponuky, ako aj pre cudzie záznamy do zriadených kníh návštevníkov, diskusných fór, mailinglistov a pod.

Za nelegálny, chybný alebo neúplný obsah a najmä za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím takto podávaných informácií, ručí iba vlastník stránky, na ktorú bolo odkazované a nie 4 live s.r.o..

3. Autorské právo

4 live s.r.o. sa snaží vo všetkých publikovaných materiáloch dbať o to, aby nepoužívala grafické dokumenty, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, podliehajúce cudziemu copyrightu a ak to nie je možné, jasne upozorňuje na autorské práva príslušného materiálu.
4 live s.r.o. si vyhradzuje právo copyrightu na všetky ňou vytvorené materiály. Akékoľvek rozmnožovanie alebo používanie grafických a zvukových dokumentov, videosekvencií a textov nie je bez výslovného súhlasu 4 live s.r.o. povolené.

4. Právna účinnosť tejto klauzuly

Túto klauzulu treba považovať za súčasť internetovej ponuky, z ktorej bolo odkazované na túto stránku. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu vôbec alebo z časti nezodpovedajú platnému právnemu stavu, obsah a platnosť zvyšných častí dokumentu zostávajú nedotknuté.

Zásady ochrany osobných údajov

cropped-android-chrome